บัตรเครดิตซิตี้ เติมน้ำมันเชลล์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20.5% | Pricedays.com

บัตรเครดิตซิตี้ เติมน้ำมันเชลล์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20.5%*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% (ต่อที่ 1): • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตซิตี้ที่ร่วมรายการทุกๆ 800 บาท/เซลส์สลิป และสูงสุดครั้งละไม่เกิน 1,600 บาท/เซลส์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาท/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน • รวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และบัตรเดบิตซิตี้โกลด์ มาสเตอร์การ์ด/บัตรเดบิตซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด• รายการส่งเสริมการขายนี้ครอบคลุมปั๊มน้ำมันเชลล์ทุกสาขาทั่วประเทศ • ยอดเครดิตเงินคืนสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายที่ปั๊มน้ำมันเชลล์สูงสุด โดยคำนวณจากยอด 4,800 บาทแรกในแต่ละเดือน • กรณีลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตหลายใบด้วยยอดที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะขึ้นกับประเภทบัตรสูงสุดที่ลูกค้าใช้จ่ายที่ปั๋มน้ำมันเชลล์ ซึ่งเรียงตามลำดับดังนี้ บัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา/ซิตี้ เพรสทีจ/ซิตี้ พรีเมียร์/ซิตี้ รีวอร์ด/ซิตี้ แคชแบ็ก/ซิตี้ แม็คโคร และซิตี้ ซิมพลิซิตี้ • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการให้เครดิตเงินคืนสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท • สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์และลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้สามารถใช้บัตรเครดิตซิตี้ที่ร่วมรายการ หรือบัตรเดบิตซิตี้โกลด์ มาสเตอร์การ์ด/บัตรเดบิตซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด เพื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ โดยจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดตามประเภทของบัญชีตามที่ระบุข้างต้น • ลูกค้าซิตี้โกลด์ อีลีท หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป • ลูกค้าซิตี้โกลด์ พรีเฟอร์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท • ลูกค้าซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท • ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท • ในกรณีที่ลูกค้ามีทั้งบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนจากต่อที่ 1 สูงสุดไม่เกิน 8% หรือจำนวนสูงสุดไม่เกิน 384 บาทต่อเดือน โดยธนาคารฯ จะพิจารณาให้เครดิตเงินคืนโดยอ้างถึงสถานะของบัญชีซิตี้โกลด์ หรือซิตี้ ไพรออริตี้เป็นเกณฑ์ • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตซิตี้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดซึ่งเป็นบัตรหลักหรือเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ผูกกับบัตรเดบิตซิตี้โกลด์ มาสเตอร์การ์ด/ซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละเดือน • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสถานภาพสมาชิกบัตรเครดิต และ/หรือสถานะบัญชีซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืน • CBUZ89 **เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% (ต่อที่ 2): • กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ • สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป โดยธนาคารฯ จะทำการหักคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย เพื่อแลกเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ซิตี้ทำรายการในรอบบัญชีถัดไป หรือภายใน 60 วันหลังทำรายการ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ร่วมรายการ ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก/ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และบัตรเสริมทุกประเภท • จำนวนยอดเครดิตเงินคืนที่ได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามแต่ละประเภทบัตรเครดิตดังที่ระบุข้างต้น • เมื่อใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนแล้วจะไม่สามารถขอคะแนนสะสมคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ • กรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมน้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการ • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระเกินกำหนดชำระการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือไม่มียอดใช้จ่ายเกินวงเงินลูกค้าในวันที่ทำรายการแลกคะแนน เงื่อนไขอื่นๆ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์งดให้คะแนนสะสมสำหรับยอดการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน และ/หรือยอดใช้จ่ายใดๆในร้านค้าหมวด 5541 (MCC 5541 ตามที่วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดกำหนด) ยกเว้นยอดใช้จ่ายของบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา และบัตรฯ ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัสทุกประเภทยังคงได้รับคะแนนสะสม • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ที่ร่วมรายการ และลูกค้าบัญชีซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ ที่เปิดบัญชีในประเทศไทยเท่านั้น • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า • UCBC33

สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 0 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท/ปี
บัตรเครดิตอื่นๆ
สมัครบัตรกดเงินสด
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
สะดวกสบายด้วยบัตรกดเงินสดซิตี้ เรดดี้เครดิด เปลี่ยนวงเงินของท่าน ให้เป็นเงินสดได้ง่ายๆ ให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริงได้เสมอ ไม่ว่าจะกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม หรือ ชำระสินค้าผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Cit...
บัตรกดเงินสดอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ