บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์ | Pricedays.com

บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์

ยูโอบี
บัตรเครดิตที่ตอบสนองชีวิตที่ เร็วกว่า เหนือกว่า และมากกว่าของคุณ
รายได้ต่อเดือน
70,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี
4,000 บาท/ปี
อายุคะแนนสะสม
2 ปี
ข้อมูลสินเชื่อ
ข้อมูลบัตรเครดิต
 • ชื่อบัตร
  บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์
 • สถาบันการเงิน
  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
วงเงิน
 • วงเงิน
  60% ของวงเงิน
 • วงเงินสูงสุด
  5 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี
  4,000 บาท/ปี
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  18%
เงื่อนไขการสมัคร
คุณสมบัติ
 • ผู้มีรายได้ประจำ เช่น เจ้าหน้าที่บริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • รายได้ขั้นต่ำ ตั้งแต่ 70,000 บาท / เดือน ขึ้นไป
 • ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องมีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาทขึ้นไป
เอกสาร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 • สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือหนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีใช้หนังสือรับรองรายได้)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้สำเนาบัตร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • สำเนาหน้าบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
สมัครบัตรเครดิต
รายได้ขั้นต่ำ 70,000 บาท/เดือน
ค่าธรรมเนียม 4 บาท/ปี
บัตรเครดิตที่ตอบสนองชีวิตที่ เร็วกว่า เหนือกว่า และมากกว่าของคุณ
บัตรเครดิตอื่นๆ
เนื้อหาที่น่าสนใจ